Vad behöver jag för läkarundersökning?

När du är anställd för att utföra vetenskapsdykning så måste du ha ett Tjänstbarhetsintyg efter genomgången medicinsk kontroll i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. I Sverige ska denna undersökning utföras var 5e år för arbetstagare <40 års ålder och vartannat år för arbetstagare >40 år. Den medicinska kontrollen är i process att standardiseras enligt European diving technology committee, EDTCs (Fitness to dive standard). På http://fhvmetodik.se/lakare-med-edtc-behorighet-i-sverige/ finns en lista över de flesta av de läkare som utför medicinska kontroller i enlighet med EDTCs standard.  Arbetsgivaren är skyldig att tillse att du har genomgått och har ett godkänt tjänstbarhetsintyg innan du får utföra någon dykning. Arbetsgivaren är också skyldig att betala för denna undersökning. Undersökningen ska alltså inte betalas privat av arbetstagaren eller av projektmedel som är dedikerat till annat ändamål. Det är sanktionsavgiftsbelagt att tillåta en anställd att dyka utan att ha godkänt tjänstbarhetsintyg. Lägsta sanktionsavgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den arbetsgivare som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 271 kronor.