Vetenskapsdykning

Denna sida är skapad av Svenska vetenskapsdykarkommittén, VDK, för att tillgängliggöra information kring hur regler och föreskrifter om dykeriarbete som berör forskning normalt går till i Sverige. Till vänster i menyn finner du svar på de flesta frågor du kan tänkas ha om det ämnet.

Om Svenska vetenskapsdykarkommittén

Svenska vetenskapsdykarkommittén, VDK, är ett nätverk av representanter från olika branscher som arbetar med vetenskaplig dykning eller vetenskapsliknande dykning. Medlemskapet i VDK är frivilligt och nätverket eftersträvar att ha en så bred representation som möjligt från olika universitet, forskningsinstitut, högskolor, myndigheter, konsultfirmor, museer, publika akvarier m.fl. där det bedrivs vetenskapsdykning. Rådgivande representanter för dykerimedicin, teknikutveckling och arbetsmiljö- & säkerhetsfrågor ingår också i VDKs nätverk. Representationen strävar dessutom efter att vara väl spridd över landet. Nätverket har ett vår- och ett höstmöte. Däremellan kan arbetsgrupper utses för att behandla specifika frågor.

Doktorandstudenter tränar på transektfotografering i skärgården utanför Sven Lovéns Centrum för Marin Infrastruktur, Kristineberg. Bilden är tagen under kursen Scientific Diving and Documentation Techniques där doktorandstudenter från stora delar av världen lär sig standardiserade metoder för dokumentering av havsmiljön. Foto: Leon Green, Göteborgs Universitet

Svenska Vetenskapsdykarkommitténs (VDK) huvudsyfte är att:

Främja vetenskapsdykning i alla dess former och implementera arbetssätt för att främja vetenskapsdykning och relaterade aktiviteter. Detta inkluderar att främja god arbetsmiljö för vetenskapsdykare samt att främja möjligheter till internationell och nationell samverkan.


Svenska Vetenskapsdykarkommitténs huvudsyfte uppnås genom att:

  1. Att representera och se till ansvarar för att vetenskapsdykarna i Sverige lever upp till European Scientific Dive Panel (ESDP):s krav på fullvärdig medlemsstat.
  2. Implementera komptenskraven/standardsen för European Scientific Diver (ESD) och Advanced European Scientific Diver (AESD) i Sverige som mobilitetscertifikat inom Europa och granska ansökningar om dessa certifikat. Här hittar du information om hur man söker om ESD/AESD.
  3. Att representera vetenskapsdykarna gentemot ansvariga myndigheter så som arbetsmiljöverket (arbetsmiljöfrågor) och försvarsmakten (certifierande myndighet).
  4. Främja och sprida nya vetenskapliga tekniker och utrustning t.ex. genom workshops/kurser inom metod- och utrustningsval (”best practice”) inkluderande interkalibrering av undersökare.
  5. Sprida information om vetenskapsdykning till organisationer och myndigheter som använder sig av sådana metoder och tjänster.
  6. Skapa nätverk där svensk vetenskapsdykarkompetens samlas.
  7. Ta fram och underhålla säkerhetsrekommendationer i syfte att klargöra ”branschens” tolkning och tillämpning av föreskrifterna AFS för Dykeriarbete.
  8. Främja enhetliga läkarundersökningar för dykeriarbete . Läkare med EDTC behörighet finns listade här.

Du är välkommen att kontakta VDK via ordförande om du har frågor eller synpunkter/förslag kring vetenskapsdykning eller om du vill ingå i VDK.